header
Dnes je utorok 18. jún 2024
 

Priatelia Zeme píšu závažné pripomienky Ministerstvu životného prostredia SR

Predkladáme vám list v plnom znení - závažné pripomienky - Priateľov Zeme, ktorý adresovali Ministerstvu životného prostredia SR:


PRIPOMIENKY K ZÁMERU NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

„Energetické zhodnocovanie plastov - Zlaté Moravce"

V súvislosti so zverejnením Zámeru o navrhovanej činnosti „Energetické zhodnocovanie plastov - Zlaté Moravce", ktorý predložila spol. WFF Drevotes, s.r.o. Nitra podáva občianske združenie Priatelia Zeme – SPZ so sídlom v Košiciach na základe zákona č. 24/2006 Z.z. nasledujúce pripomienky.

• Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti považujeme za nedostatočné. Napr. nedôjde ani k zvýšeniu podielu zhodnocovania odpadov v SR, pretože odpady plánuje navrhovateľ dovážať z Talianska. Teda navrhovaná činnosť nemá pre životné prostredie na Slovensku žiaden pozitívny dopad, ten bude na životné prostredie Talianska.

• Kontrola dovezenej suroviny. Vizuálnu obhliadku vstupnej suroviny považujeme za nedostatočný spôsob kontroly. Je ťažké takto napríklad zhodnotiť obsah PVC , druhy textílií a pod. Tiež je ťažké zhodnotiť, či privezený odpad neobsahuje látky, ktoré by vôbec nemali ísť do procesu, napríklad zvyšky liekov, pesticídov, biocídov, a pod.

• Zhodnocovanie textilu. Navrhovateľ uvádza, že súčasťou zhodnocovaných odpadov bude aj textil. V predloženom dokumente však chýba bližšia špecifikácia tohto druhu odpadu, podobne ako je to uvádzané pri plastoch a dreve. Nie je jasné o aké množstvá, aké druhy textilu sa jedná, aké majú zloženie, obsah prímesí, čo môže mať negatívny vplyv na výstupoch technologického procesu a v konečnom dôsledku na životné prostredie. Textil nerieši ani priložená emisná štúdia.

• Navrhovateľ uvádza, že ide o „spracovanie energetickej suroviny, ktorej materiálové využitie už nie je ekonomicky možné". Žiadame špecifikovať druhy plastových odpadov v zmysle Katalógu odpadov (viď slovenská odpadové legislatíva) a ich pôvod ako aj bližšie vysvetliť prečo nie je možné ich materiálové využitie.

• Nulový variant je nedostatočne posúdený. Pri výbere optimálneho variantu neboli brané do úvahy všetky aspekty nulového variantu, zvlášť keď navrhovanou činnosťou nedôjde k zlepšenie situácie zhodnocovania odpadov v SR.

• Pre Certifikát vstupného materiálu (Príloha č.5) chýba slovenský preklad a porovnanie s normami platnými v SR.

• Žiadame vysvetliť, ako chce navrhovateľ zabezpečiť, aby sa chlór vznikajúci pri procese depolymerizácie v podobe rôznych zlúčenín, nachádzal len v plynnej fáze. Pokiaľ toto nedokáže na 100% zabezpečiť, a zlúčeniny chlóru sa dostávajú čiastočne aj do kvapalnej fázy a tým aj do spaľovacieho procesu, hrozí riziko vzniku dioxínov a furánov pri spaľovaní. Pričom spaľovacie jednotky nemajú žiadne chemické ani fyzikálne filtre na zachytávanie týchto nebezpečných rakovinotvorných látok.

• Žiadame doplniť účinnosť eliminácie halogénovodíkov z plynov navrhovanou metódou, vyčísliť prípadný zvyškový podiel zostávajúcich halogénovodíkov v plyne a jeho vplyv na vznikajúce emisie.
• Navrhovateľ uvádza ako povoľujúci orgán Mesto Zlaté Moravce. Podľa nášho názoru je v zmysle zákona v procese IPKZ povoľovacím orgánom miestne príslušná Slovenská inšpekcia ŽP. Ako teda navrhovateľ prišiel na to, že Mesto je jediný orgán, ktorý bude navrhovanú činnosť povoľovať?

S pozdravom,

Martin Valentovič
štatutárny zástupca

 

Súvisiace články: Petícia naberá na sile, v Zlatých Moravciach chcú postaviť továreň na likvidáciu odpadu z Talianska!

 

Originálne odpa...
List Ministerst...

Share
© Ľuboš Trubíni 29. január 2014
Joomla SEO by MijoSEF

NOVINKA

 

Najčítanješie články

Najnovšie komentáre

 • Zdielam rovnaki nazor

  Viac...

  Ľudo Chládek 31.08.2014 07:43
 • Môj partner a ja narazil sem strana a myslel som, môže tiež blog skontrolovaťto. Páči sa mi, čo ...

  Viac...

  Rudolf 29.08.2014 00:28
 • Čitateľ, ak máte skutočne záujem o informáciu, kontakt na mňa nájdete v sekcii o autoroch. Ja absolutne ...

  Viac...

  Ondrej Valach 26.08.2014 14:15
 • potom by to chcelo opravit tento clanok pretoze je zavádzajuci

  Viac...

  citatel 26.08.2014 06:58
 • to že hranicou je žitava je velmi zjednodušené tvrdenie...Včel ár patrí 100% k Pohronskému inovcu

  Viac...

  mišo 26.08.2014 05:12