header
Dnes je pondelok 22. apríl 2024
 

História

Praveké osídlenie v Mani (2. časť)
V hliníku pri severnom okraji obce na mierne vyvýšenom svahu (parc. 1858/9-10), asi 500m od východného brehu rieky Žitavy, bolo rozsiahle biritualne pohrebisko na parceli asi 3 ha. Je to doposiaľ najväčšie známe pohrebisko na Slovensku, kde systematickým výskumom bolo zachytených asi 117 hrobov a niekoľko desiatok hrobov zničených skôr. Je charakteristické niektorými dôležitými znakmi (komorové vykladané hroby, dvojitý pohreb, častý výskyt spony s patkou s lukom spojenou, bohato vybavené hroby ženské a j.). Vyložene starobylých tvarov na tomto pohrebisku však nenajdeme a pohrebisko nepochybne zasahuje až do posledného storočia, pri najmenšom do jeho začiatku.

Už v roku 1935 daroval múzeu v Bratislave z narušených hrobov V.J.Gajdoš misku, inú nádobu roku 1936 daroval žandársky strážmajster Špaček a ďalšiu J.Krajmer. Roku 1936 vykopal Krajmer a M. Gajdoš kostrový hrob s flašovou vázou s rebrami (v. 23,3cm) a miskou (v. 4,8cm), ktoré tiež darovali múzeum v Bratislave. Roku 1937 vykopal učiteľ P.Gajdoš v hliníku 4 kostry.
Hrob 1 (hl.200 cm, SZ-JV): žel. Náramok, pri lebke 2 nádoby, zachránená iba miska.
Hrob 2 (hl.200 cm, muž): žel. Meč v pošve (64,5cm), hrot kopií, štít, neurčitelná žel. spona, 2 nádoby,
z nich zachovaná menšia.
Hrob 3 a 4 (hĺbka asi 100 cm) boli bez výbavy.
- Múzeum Bratislava, č. 8968, 9660-62, 9757-8.
Neskoršie z toho istého hliníka (1938) miska (10147 v. 7,5cm), súkovitá situla zvisle ryhovaná (Múzeum Bratislava 10146, v. 9 cm) a zlomky plechových dutých náramkových kruhov s vybíjanou výzdobou (10155-6). Ďalej zlomky žel.štítovej puklice a žel. Kruhu (9761).
Z rozrušených hrobov je v NM v Martine kruh z 3 dutých pologulí (2+1, priemer 13-14 cm, č.8087), skvostný sklenený náramok (modré sklo, pr. 9cm., č.2090) a iný (č.2639).
- Kraskovská, Sborník MSS 36/37-1942/43, 227-235, tab. I-II
- Kraskovská, Dejiny I, 105,106,107,108,109,119, tab. XXXV a XXXVI
- Eisner, Sborník MSS 31-1937, 102
Hroby boli ničené aj neskoršie, miestny občania uschovali iba jednotlivé predmety , z nich niektoré zhromaždené pri začatí výskumu v roku 1952 (AÚ Nitra, žel.meč, pošva, nádoby, tiež súdkovitá situla hladká, 8 cm vysoká). Sústavný výskum pohrebišťa je vykonávaný až od roku 1952 B.Benadíkem v rámci výskumu AÚ v Nitre. Roku 1052 odkryl Benadik na ploche 10x60m 18 hrobov (5 tárových a 13 kostrových), z nich 12 bolo keltských (3 žiarové a 9 kostrových). Jeden žiarový hrob mal výbavu skthského charakteru, v inom žiarovom hrobe bola v ruke vyrobená amfora. Niektoré z týchto laténskych hrobov majú zvláštnu dôležitosť.
Hrob 4: kostrový , dieťa: náhrdelník z očiek, žel. a br. prsteň, situlovitá a súdkovitá nádoba, miska, zvieracie kosti, v zásypu fľaškovitá nádoba.
Hrob 6: žiarový, 180x120, hl.90cm, spálené kosti, zbytky žel. spony s guľovitou patkou, fľaškovitá váza s rebrom, (v.19 cm), menšia podobná, zlomky ďalšej vázy, hladká sudkovitá situla, 3 misky, kosti prasaťa.
Hrob 8: žiarový, bojovník, meč, opasok, spona spojenej konštrukcie, zlomky amfory, súdkovitá tuhová situla zvysle ryhovaná, zvieracie kosti.
Hrob 9: druhotne pochované kosti dospelého jedinca (?) rozhádzané po celej jame, sklenené a jantar. Korálky
Hrob 10: bojovník, hl. 120cm, J-S, nohy skrýžené nad členkami, zbytky 3 žel. spôn (jedna s patkou k luku pripojená), 2 br. náramky, meč, žel. opasok, 2 vázovité nádoby, misa, zvieracie kosti.
Hrob 11: žiarový, v susedstve hrobu 8, železný oštep, zbytky 2 žel. spôn s patkou s lukom spojenou, vývalkovito, zlomok skleneného náramku, fľašovitá váza, súdkovitá tuhová nádoba zvisle ryhovaná, iná celá súdkovitá nádoba hladká, črepy ďalších nádob, zvieracie kosti.
Hrob 12: žiarový, spálené kosti, kopia s kuželovitou botkou, nôž, nožík, kamenná brúska, žel. krúžok, kosťové kúsky noža, črepy amfory v ruke robené, zvieracie kosti.
Hrob 13: žena, J-S, bohatá výbava, 2 br. náramky, 2 br. náramky špirálové, 9 br. spon, z nich 2 s diskovitou vykladanou patkou, s výzdobou z bielej masy aj na lučiku, tretia spona s diskovitou tiež vykladanou patkou s loďkovitým lúčikom, štvrtá spona tiež s diskovitou vykladanou patkou , jantar, krúžok, strieborný prsteň z drôtu, sedlovito prehnutý (prsteník pravej ruky), br. prsteň, železná spona, zápona, črepy 2 nádob, kosti z prasaťa.
Hrob 14: komorový, vykladaný, hrobová jama 300x200 cm, hl.200 cm, J-S, drevenné dosky 15 cm od pozdlžnych stien a 30 (a 20) priečnych stien, drevenné obloženie iba do výšky 50 cm, drevenný strop, na dne taktiež zbytky deva. Hlava J. Dlžka kostry 160 cm, kostra vo vých. polovici hrobu, inventár výnimočne po ľavej strane. Tri žel. spony, žel., lignitové a br. náramky, br. krúžok, nánožníky so 4 dutých pologulí (2+2) so zbytkami tkaniva na vonkajšej strane, br. spona s patkou k luku pripojenou, vyválkovitá (d.32mm), 5 nádob (z toho + súdkovitá zvysle ryhovaná, stiahnutá železnou páskou), zvieracie kosti. Nad kostrou neskorší kostrový hrob so žel. a lignit. nár., kostra dislokovaná pri zrúcaní drevennej spodnej komory.
Hrob 16: kostrový, hlbka 135 cm, drevom orámovanie hrobu vo vzdialenosti 20-30 cm od stien drevenými trámami, v čele nájdený žel. kliniec, lignit. nár., železná spona s patkou k luku pripojenou, br. prsteň so štítkom na malíčku ľavej ruky, na palci tej istej ruky br. prsteň, železný nôž, 2 lstovitá kópia, 4 nádoby, zvieracie kosti a iné. Hrob 16, kostrový (240x200cm): br. a lignit. nár.,iný náramok pletený z 2 br. drôtov, zlomky 4 železných spôn, železný opasok z osmičkovitých článkov, stiahnutých br. pásikmi, 2 amforovité nádoby a misa, stopy dreva okolo stien.
 - B.Benadík, AR V-1954,157-167. V roku 1953 prekopal B. Benadík ďalších 19 hrobov, väčšinou keltských, takže počet ním odokrytých keltských hrobov dosiahol viac ako 30, z toho 4 žiarové. Niekoľko dôležitých hrobových celkov: hrob 19/53, kostr.: fľaškovitá váza a miska na nožičke, obidve zdobené kolkovaním, amfora. – Hrob 20/53, kostr.: železná spona s patkou k luku pripojená, s vývalkom, kamenná brúska, železný nôž s kruhovitou doštičkou na konci rukoväti, 3 nádoby v nohách. – Hrob 21/53, kostr.: J-S, spona a patkou s lukom spojená s vývalkom, fľaškovitá váza, miska a iné. – Hrob 28/53, kostr.:pochovaný muž bojovník a ženy vedľa seba, obaja hlavou na juh, žena ležala vľavo vedľa muža a mala jednu nohu pokrčenú, meč, kopia, štít (dvojdielna puklica), vajcovitá váza s rebrom, miska, u ženy železný náramok, br. nánožníky, 3 železné spony, jedna s patkou k luku kliešťovite pripojenú, v hrobe zvieracie kosti.
Hrob 32/53, žiarový, ľudské kosti v miske, prikryté miskou, ďalšia nádoba, železná kopia, puklica štítu, žel. spony s patkou s lukom spojená, časť skleneného náramku, zvieracie kosti. – Hrob 37/53, kostr.: železná spona s patkou s lukom spojená, br. náramok s náliatkami. – Hrob 39/53, komorový, ženský, drevenná komora 190x78 cm, výška 40 cm, hrobová jama 240x125 cm, hlbka 140 cm, br. nákrčník, br.náramok, strieborný drôtenný náramok, 2 pečat.náramky, br. a žel. spony s terčovitou alebo kruhovitou patkou. – Hrob 40/53 kostr.: okruhlý štít (140x110 cm), kopia, žel. spona s dlhým vinutím na osi a s volnou kruhovitou patkou. – Hrob 43/53, hrobová jama vyložená drevom: meč, kopia, štít, reťazový opasok, železné spony, vajcovité vázy a iné. Benadík hovorí i o kostrách bez inventára, bližšie ich však neuvádza.
- Benadík, AR VI-1954, 319-320, 337-340, obr. 131-132, 148-149, tiež začiatky 143-146. Roku 1954 vykopal Benadík ďalších asi 30 hrobov. Niektoré hrob boli vylúpené (k.hrob 42,44,55,58 a i.). Bohatý hrob ženy č. 64 obsahoval 7 nádob, hroby č. 67 a 68 boli žiarové. Kostrový hrob 100( skrčená kostra na pravom boku) mal bohatý inventár (spony s volnou patkou). Už v roku 1954 uvádzal Benadík 58 bezpečne vypracovaných kostrových hrobov a 8 žiarových, neskoršie pribudli ešte hroby ďalšie, takže s hrobmi rozrušenými môžme počet hrobov odhadnúť najmenej na 130-150. Nálezy doposiaľ sústavne nespracované a nepublikované, ich konečnú publikáciu pripravuje B. Benadík (vid. Začiatky, passim). – Viz obr. 21:8, 57:1-2, 63:2-3, 84:1,10, tab. XCVII, XCVIII, XCIX:1-9, C:2-4    


Kolkovaná keram...
Hrob č. 28 – bo...


Použitá literatúra a pramene:
Filip, J.: Keltové ve strední Evrope, Praha, 1956

 

Share
© Pavol Tinák 05. september 2010
Joomla SEO by MijoSEF

NOVINKA

 

Najčítanješie články

Najnovšie komentáre

 • Zdielam rovnaki nazor

  Viac...

  Ľudo Chládek 31.08.2014 07:43
 • Môj partner a ja narazil sem strana a myslel som, môže tiež blog skontrolovaťto. Páči sa mi, čo ...

  Viac...

  Rudolf 29.08.2014 00:28
 • Čitateľ, ak máte skutočne záujem o informáciu, kontakt na mňa nájdete v sekcii o autoroch. Ja absolutne ...

  Viac...

  Ondrej Valach 26.08.2014 14:15
 • potom by to chcelo opravit tento clanok pretoze je zavádzajuci

  Viac...

  citatel 26.08.2014 06:58
 • to že hranicou je žitava je velmi zjednodušené tvrdenie...Včel ár patrí 100% k Pohronskému inovcu

  Viac...

  mišo 26.08.2014 05:12